Regulamin studiów na PK

§ 8 Prawa studenta

  1. Studentowi PK przysługuje prawo do:

1) zdobywania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i rozwijania własnych zainteresowań oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń, środków PK, a także z pomocy ze strony pracowników PK;

2) korzystania z zajęć w ramach liczby punktów ECTS określonej w programie studiów oraz odpłatnie z dodatkowych zajęć nieobjętych programem studiów;

3) czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym PK;

4) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych realizowanych na PK;

5) nagród i wyróżnień za wyniki w nauce przyznawanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

6) dokonywania oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7) udziału w wyborach do organów samorządu studenckiego oraz do organów jednoosobowych i kolegialnych PK;

8) wpływania na całokształt działalności PK poprzez organy samorządu studenckiego;

9) ubiegania się o przyznanie świadczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

10) ochrony danych osobowych;

11) pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  1. Studentowi z niepełnosprawnościami, oprócz praw wymienionych w ust. 2, przysługuje prawo – zależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności – do uzyskania pomocy niezbędnej w toku studiów.

§ 12 Organizacja zajęć

  1. Władze uczelni, władze wydziału oraz nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia zobowiązani są do podejmowania działań zmierzających do stwarzania studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcnia, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności studenta oraz specyfikę danego kierunku studiów.
  2. Uczelnia zapewnia studentowi z niepełnosprawnościami odpowiednie warunki odbywania i zaliczania zajęć, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w szczególności poprzez:

1) umożliwienie studentowi z niepełnosprawnościami ubiegania się o zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach oraz alternatywne formy ich zaliczania;

2) umożliwienie studentowi z niepełnosprawnościami, po zgłoszeniu prowadzącemu zajęcia, rejestrowania wyłącznie na użytek własny omawianego na zajęciach materiału w formie alternatywnej poprzez nagrywanie i robienie zdjęć, o ile materiały dydaktyczne udostępnione przez prowadzącego zajęcia nie zapewnią studentowi dostępu do treści zajęć;

3) umożliwienie, po zgłoszeniu prowadzącemu zajęcia, obecności na zajęciach, wykładach, sprawdzianach i egzaminach tłumaczy języka migowego oraz asystentów studentów z niepełnosprawnościami;

4) umożliwienie studentowi z niepełnosprawnościami ubiegania się o zaliczenie zajęć z języka obcego na innej uczelni w sytuacjach uzasadnionych rodzajem niepełnosprawności;

5) umożliwienie studentowi z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc uczelni w pozyskaniu materiałów dydaktycznych niezbędnych w toku studiów.

§ 19 Egzaminy

  1. Student z niepełnosprawnościami, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, może ubiegać się o:

1) alternatywną formę egzaminu;

2) przedłużenie czasu trwania egzaminu.