Konkurs „Otwarte Drzwi” dla absolwentów

Zapraszamy do udziału w XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. Konkurs organizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania prac

do 20 września 2023 r. do godz. 23:59

Miejsce składania prac

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Kategorie prac magisterskich i doktorskich

Zgłoszona praca musi podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

  • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
  • rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • rehabilitacja medyczna.

Uczestnicy i warunki konkursu

  • Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie;
  • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu;
  • Prace do Konkursu może zgłosić: autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej;
  • Zalecane jest, aby prace przesłane na Konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) – wymóg ten jest zalecany jednak nie obligatoryjny.
  • Zgłoszenie pracy do konkursu nie jest gwarancją otrzymania nagrody.

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 7 000 zł,

II nagroda w wysokości 5 000 zł,

III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 13 000 zł,

II nagroda w wysokości 11 000 zł,

III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu.