Deklaracja dostępności

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryn multiportalu Internetowego Politechniki Krakowskiej www.pk.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-12-15

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa bon.pk.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy lub treści

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce organizacyjnej,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • mogą występować braki lub nieprawidłowe teksty alternatywne w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • nie posiadają udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-15

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej strony głównej Politechniki Krakowskiej odpowiada Ewa Deskur-Kalinowska, adres poczty elektronicznej promocja@pk.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 628 20 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator do spraw dostępności Politechniki Krakowskiej – mgr inż. Jan Ortyl
 • Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • E-mail: ortylj@interia.pl
 • Telefon: +48 506 285 397

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się pocztą elektroniczną, którą można kierować na adres bon@pk.edu.pl.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Uczelni (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej lub mailem.

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku w ramach projektu „Dostępna PK” zamontowano 23 tablice tyflograficzne opisane językiem brajla. Zestawienie tablic dostępne jest pod linkiem: https://bon.pk.edu.pl/dostepnosc/dostepnosc-informacyjno-komunikacyjna/

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku zamontowano również znaczniki iBeacony, element systemu IntoNavi. System ma za zadanie ułatwić komunikację, przemieszczanie oraz zorientowanie się w terenie osobom z niepełnosprawnościami. Znaczniki zlokalizowane są m.in. przy tablicach tyflograficznych. Wykaz znaczników iBeaconów znajduje się pod linkiem: https://bon.pk.edu.pl/nawigacja-intonavi-na-terenach-pk/

Dla osób słabosłyszących sale wykładowe na każdym z wydziałów wyposażono w pętle indukcyjne. Sale te są odpowiednio oznakowane. Informacje o lokalizacji pętli znajdują się na stronie: https://bon.pk.edu.pl/dostepnosc/dostepnosc-informacyjno-komunikacyjna/

Dostępność architektoniczna budynków

Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej W-1

 • Budynek administracji centralnej,
 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej.

Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Opis wejścia do budynku:

Budynek dostępny jest przez 4 wejścia. Główne wejście od strony ul. Warszawskiej oraz 3 wejścia od strony dziedzińca. Bezpośrednio do przyziemia od strony północnej prowadzi pochylnia.

Wejście główne od strony ul. Warszawskiej przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia. Z hallu przez wiatrołap prowadzi wejście na dziedziniec, z którego po lewej stronie dostępna jest winda. Do windy na poziomie 0 można dostać się bezpośrednio z dziedzińca.

Pozostałe wejścia z dziedzińca są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ze względu na wysokie stopnie.

Niedostępne jest również przyziemie od strony południowej (szatnia laboratoria) oraz wysoki parter (część administracji centralnej).

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku znajduje się winda i pochylnia (do przyziemia od strony północnej).
 • W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością na III, IV, V piętrze oraz w przyziemiu od strony północnej.
 • Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem,
 • W budynku zlokalizowane są 3 tablice tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku: na I piętrze przy Rektoracie oraz na II i IV piętrze przy Dziekanatach.
 • W budynku zamontowano 11 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku: przy tablicach tyflograficznych oraz na każdym piętrze budynku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej w salach nr 201 oraz 406.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Inżynierii Lądowej lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki W-2

 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Opis wejścia do budynku:

Budynek dostępny jest przez 3 wejścia. Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony zachodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia. Ze względu na wysoki parter jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Jedno boczne wejście znajduje się również od strony dziedzińca (między budynkiem WIŚiE i WIL) od strony południowej budynku, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami bezpośrednio z poziomu terenu poprzez podjazd i dostęp do windy. Drugie boczne wejście znajduje się przy ogrodzeniu terenu uczelni od strony północnej budynku, jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku przy wejściu od strony południowej znajduje się podjazd i winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością na parterze budynku.
 • Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy budynku jest prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe dla OzN.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
 • W budynku na III piętrze przy Dziekancie zlokalizowana jest tablica tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • W budynku zamontowano 10 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku: przy tablicy tyflograficznej oraz na wszystkich piętrach budynku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej w sali numer 12.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej W-3

 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
 • Jednostki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej.

Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Opis wejścia do budynku:

Budynek posiada 3 wejścia.

Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony zachodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia. Ze względu na wysoki parter jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście od strony północnej (między budynkiem WIEiK a WIL) jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejścia boczne od strony od strony południowej jest otwierane tylko od wewnątrz i jest niedostępne.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku przy wejściu od strony północnej znajduje się winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
 • W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Przy budynku jest prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe dla OzN.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
 • Przy tablicy zamontowany jest znacznik iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • W budynku na I piętrze przy Dziekanacie zlokalizowana jest tablica tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej w salach numer A1, A2, A3 oraz A4.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Budynek „Galerii Gil” W-7

Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

 • Biuro Pozyskiwania Funduszy, 
 • Centrum Transferu Technologii, 
 • Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, 
 • Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia,
 • Dział Gospodarczy,
 • Dział Promocji,
 • Dział Współpracy Międzynarodowej,
 • Dział Zarządzania Nieruchomościami,
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT,
 • Szkoła Doktorska,
 • Samorząd Doktorantów,
 • Sekcja Programu Erazmus,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej,
 • Jednostki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

Opis wejścia do budynku:

Obiekt trzykondygnacyjny, dostępny z poziomu terenu poprzez podjazd dla osób z niepełnosprawnościami z lewej strony frontu budynku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku przy wejściu od strony południowej znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na parterze oraz na piętrach.
 • Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy budynku znajdują się prawidłowo oznaczone miejsca parkingowe.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
 • W budynku zamontowano 6 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Sala wykładowa ,,S1’’ znajdująca się na parterze wejście dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio z zewnątrz budynku, jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Informatyki i Telekomunikacji lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Budynek Byłego Aresztu Wojskowego „Areszt” W-8

 • Muzeum PK,
 • Dyrektor Techniczny,
 • Dział Inwestycji i Remontów

Adres:  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Opis wejścia do budynku:

W budynku znajdują się 2 wejścia.

Wejście do Muzeum znajduje się od strony wschodniej i jest dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami.          

Drugie wejście do pionu technicznego znajduje się od strony południowej budynku, jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku przy wejściu od strony wschodniej znajduje się platforma windowa zapewniająca dostęp do 1 piętra.
 • W budynku na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.   
 • Sala audio – wizualna (multimedialna) jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową na poziomie parteru,
 • W pobliżu  budynku znajduje się prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe,
 • W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.  

Budynek Dydaktyczno – Administracyjny „CUP’’ W-9

 • Studium Języków Obcych,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej, 
 • Biura: Audytor Wewnętrzny, Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia, Dział Informatyzacji, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, , Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwa oraz Spraw Obronnych, Zespół ds. Informatycznego Wsparcia Procesów, 
 • Dział Zamówień Publicznych, 
 • Kolegium Nauk Społecznych, 
 • Biuro Projektu POWER XXI 2.0, 
 • Parlament Samorządu Studenckiego.

Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Opis wejścia do budynku:

Budynek czterokondygnacyjny, posiada 3 wejścia.

Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony wschodniej. Ze względu na brak windy jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście od frontu z lewej strony, do jednego z laboratoriów posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście od frontu z prawej strony do Biura Projektu POWER XXI 2.0 posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak windy, platformy przychodowej)
 • Brak toalety dla OzN
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
 • W budynku zamontowano 4 znaczniki iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami. 

Budynek Wydziału Architektury W-10

 • Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
 • Jednostki Wydziału Architektury,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej,
 •  Jednostki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Opis wejścia do budynku:

Budynek dostępny jest przez 2 wejścia.

Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony wschodniej, przez wiatrołap prowadzi do hallu, w którym znajduje się portiernia.
Ze względu na wysoki parter jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Drugie wejście znajduje się od strony zachodniej budynku, jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu znajdują się schody ewakuacyjne.

Od strony zachodniej budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku przy wejściu od strony zachodniej znajduje się winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
 • W budynku na poziomie -1 znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Część sal wykładowych jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy budynku znajduje się prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe przy wejściu do windy.
 • W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
 • W budynku na parterze przy Dziekanacie WIiT zlokalizowana jest tablica tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • W budynku zamontowano 8 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku: na każdym piętrze budynku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej w sali numer 6.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Pawilon Konferencyjno – Wystawowy „Kotłownia” W-11

Adres:  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Opis wejścia do budynku:

W budynku znajdują się wejście główne i 2 dwa wyjścia awaryjne.

Główne wejście znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony południowej, prowadzi do holu i do Sali Konferencyjnej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.   
 • Sala konferencyjna na poziomie parteru jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Sala wystawowa na poziomie -1 jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.
 • W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.  

Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej W-12

 • Dziekanat Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
 • Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
 • Jednostki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
 • Jednostki Architektury.

Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Opis wejścia do budynku:

Budynek posiada 2 wejścia i 2 wyjścia ewakuacyjne.

Główne wejście z portiernią znajduje się od strony dziedzińca kampusu przy ul. Warszawskiej od strony wschodniej, poprzez podjazd, który ze względu na zbyt duże nachylenie nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście boczne od strony zachodniej przez prowadzące przez przychodnię jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Budynek jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku znajdują się windy, ale są one niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku na parterze, w części budynku zajętej przez przychodnię znajduję się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Przy budynku znajduje się wyznaczone i prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe.
 • W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem, z wyjątkiem laboratoriów chemicznych.
 • W budynku na parterze przy Dzianecie WIiTCh zlokalizowana jest tablica tyflograficzna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • W budynku zamontowano 7 znaczników iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku: przy tablicy tyflograficznej oraz na każdym z pięter budynku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej w salach numer 202, 402 oraz w Dziekanacie WIiT.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno – Badawcze „Działownia” W-23

Adres:  31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Opis wejścia do budynku:

Obiekt jest dwukondygnacyjny, dostępny poprzez 2 wejścia od strony wschodniej dziedzińca. Wejścia są dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.      
 • Wszystkie sale konferencyjne na poziomie 0 oraz + 1 są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy budynku znajduje się prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe.
 • W pobliżu kampusu na ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
 • W budynku zlokalizowane są 3 tablice tyflograficzne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: przy wejściu na parterze oraz 2 szt. na I piętrze.
 • Przy tablicach tyflograficznych zamontowano 3 znaczniki iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej: sala: 1/7, 1/9.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. osób z Niepełnosprawnościami.  

Budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PP–1

 • Dziekanat Wydziału Architektury,
 • Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
 • Jednostki Wydziału Architektury,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1

Opis wejścia do budynku:

Budynek dostępny przez 4 wejścia.

Główne wejście znajduje się od strony ul. Podchorążych, 2 wejścia boczne od strony wschodniej i zachodniej oraz jedno wejście dziedzińca od strony północnej. Wejście główne prowadzi i do hallu, w którym znajduje się portiernia i szatnie. Z hallu prowadzi wejście na dziedziniec, znajdujący się po północnej stronie budynku. Wejścia te są niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na wysokie stopnie schodów.

Wejścia boczne od strony wschodniej i od strony zachodniej prowadzą poprzez podjazdy do wind dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku znajdują się dwie windy i pochylnie od strony wschodniej i zachodniej. Podjazd od strony wschodniej jest podgrzewany.
 • W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością na I i II piętrze w części wschodniej budynku oraz na parterze w części zachodniej budynku.
 • Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy budynku znajduje się prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe przy wejściu od strony wschodniej.
 • W pobliżu budynku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
 • W budynku zlokalizowane są 2 tablice tyflograficzne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: na parterze przy Dziekanacie WA oraz na I piętrze przy Dziekanacie WIMiF.
 • Przy tablicy tyflograficznych zamontowano znaczniki iBeacon dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • W budynku zainstalowane są 2 pętle indukcyjne w salach w1 i w2.
 • Istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Budynek A Wydziału Mechanicznego Cz–A

 • Dziekanat Wydziału Mechanicznego,
 • Jednostki Wydziału Mechanicznego,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Adres: 31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

Opis wejścia do budynku:

Budynek siedmiokondygnacyjny z wysokim parterem, dostępny przez schody przy wejściu głównym od strony wschodniej.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową budynek jest dostępny poprzez wejście od strony zachodniej, przy którym znajduje się pochylnia.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pochylnia (od strony wejścia po stronie zachodniej).
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością usytuowana na parterze.
 • Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku, na parterze w pomieszczaniu technicznym przy schodach, znajduje się urządzenie umożliwiające transport osoby na wózku po schodach w przypadku braku możliwości korzystania z wind np. w trakcie ewakuacji, gdy nie ma zasilania elektrycznego.
 • Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony zachodniej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
 • W budynku zlokalizowane są 2 tablice tyflograficzne dla osób z niepełnosprawnością wzroku: na parterze oraz I piętrze.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Sale wykładowe ogólnodostępne są wyposażone w pętle indukcyjne.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Budynki B, C, D, E Wydziału Mechanicznego Cz-B, Cz-C, Cz-D, Cz-E

 • Dziekanat Wydziału Mechanicznego,
 • Jednostki Wydziału Mechanicznego,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
 • Jednostki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Adres: 31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

Opis wejścia do budynków:

Budynki trzykondygnacyjne B, C, D oraz jednokondygnacyjny E, połączone korytarzem, dostępne bezpośrednio z poziomu terenu od strony wschodniej i zachodniej lub z dziedzińców wewnętrznych pomiędzy budynkami B-C oraz C-D, bezpośrednio do auli znajdującej się w budynku C.

Budynek B, znajdujący się od strony wschodniej jest połączony przewiązką z budynkiem A na poziomie I piętra.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynkach B, C, D znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku C znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością usytuowana na parterze.
 • Sala wykładowa w budynku C jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W sali znajduje się urządzenie umożliwiające przemieszczenie się po  schodach osób na wózkach inwalidzkich.
 • Przy budynkach znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony wschodniej oraz południowej.
 • W pobliżu kompleksu budynków znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

Jest możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Aula wykładowa w budynku C jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Budynek G Wydziału Mechanicznego Cz-G

 • Jednostki Wydziału Mechanicznego,
 • Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości,
 • Filia Biblioteki

Adres: 31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

Opis wejścia do budynku:

Budynek dwukondygnacyjny dostępny bezpośrednio z poziomu terenu od strony wschodniej i zachodniej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku przy wejściu od strony wschodniej znajduje się podnośnik windowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na parterze oraz na piętrze.
 • Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • Aula wykładowa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Budynki J, K Wydziału Mechanicznego Cz-J, Cz–K

Jednostki Wydziału Mechanicznego

Adres: 31- 864 Kraków, al. Jana Pawła II 37

Opis wejścia do budynku:

Budynek trzykondygnacyjny dostępny bezpośrednio z poziomu terenu od strony zachodniej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynku przy wejściu windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na parterze oraz na piętrze.
 • Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Dziekanatem Wydziału Mechanicznego lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Osiedle Studenckie

Adres: 31- 866 Kraków, ul. Skarżyńskiego 5

Opis wejścia do budynków:

Budynki domów studenckich są zaprojektowanie jako budynki dziesięciopiętrowe o bliźniaczych rozkładach. Są to:
– DS-1 – Rumcajs – ul. Skarżyńskiego 3
– DS-2 – Leon – ul. Skarżyńskiego 5
– DS-3 – Bartek – ul. Skarżyńskiego 7
– DS-4 – Balon – ul. Skarżyńskiego 9

Każdy z budynków posiada wejście od strony zachodniej, podjazd i windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Administracja Osiedla Studenckiego znajduje się w budynku DS-2, pokój 01, 02, 03.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • W budynkach znajdują się windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku DS-4 znajduje się toaleta ogólnodostępna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami usytuowana na parterze.
 • W budynkach DS-1, DS-3 i DS-4 są składy mieszkalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Na terenie osiedla przy budynku DS – 4 znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe od strony północnej. Dodatkowo na parkingu zewnętrznym wyznaczone są 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

Na teren osiedla i do budynków domów studenckich istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Budynek Dydaktyczno – Administracyjny „Kwadrat” DS – 6

 • Międzynarodowe Centrum Kształcenia, 
 • Klub KWADRAT, 
 • Centrum Sportu i Rekreacji, 
 • Dział Poligrafii, 
 • Wydawnictwo PK

Adres: 31-155 Kraków, ul. Skarżyńskiego 1

Opis wejścia do budynku:

Budynek dostępny jest przez 5 wejść. Dwa wejścia znajdują się od strony południowej: do Międzynarodowego Centrum Kształcenia oraz do Klubu Kwadrat. Trzy wejścia znajdują się od strony północnej: do Centrum Sportu i Rekreacji, Działu Poligrafii oraz Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, dodatkowo jedno wyjście, znajdujące się również od strony północnej to klatka ewakuacyjna prowadząca z Klubu Kwadrat i Międzynarodowego Centrum Kształcenia.

Na piętro przy wejściach od strony południowej prowadzą schody wyposażone w podnośniki. Wejścia znajdujące się od strony północnej budynku nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Jedno z wejść po stronie południowej do Międzynarodowego Centrum Kształcenia jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, w tym że dostęp do pierwszego piętra jest możliwy schodami wyposażonymi w podnośnik,
 • WC dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze.
 • Drugie wejście prowadzi do Klub Kwadrat, częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością, dostępne jest WC na parterze i schody wyposażone w podnośnik prowadzące do klubu, znajdującego się na pierwszym piętrze.
 • W Klubie brak jest dostępu na antresolę dla osób z niepełnosprawnością.
 • Od strony północnej w Centrum Sportu i Rekreacji na parterze znajduje się sala ćwiczeń a także WC z prysznicem dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dostęp do siłowni na poziomie -1  dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy jedynie za pomocą schodołazu.
 • Przy budynku nie ma prawidłowo oznaczonego miejsca parkingowego.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego – kontakt z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony