Płatne staże oraz szkolenia dla studentów i absolwentów

„3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami”

Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub uzyskałaś/eś absolutorium w ciągu ostatnich pięciu lat na warszawskiej lub krakowskiej uczelni? Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Szukasz stażu lub pracy?

Zgłoś się do nas!

Projekt ten obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie, śląskie oraz podkarpackie.     

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.     

Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy absolwentów i studentów ostatniego roku studiów.

Działania projektu obejmują:

 • IPD – Indywidualny Plan Działania, 
 • zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery, 
 • wsparcie asystenta rynku pracy, 
 • wsparcie trenera aktywizacji, 
 • grupowe warsztaty treningu pracy, 
 • płatny staż  
 • szkolenie zawodowe, 
 • wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym). 

Kandydat podczas spotkania rekrutacyjnego powinien dostarczyć nam swoje CV, orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie z Uczelni/ kserokopię dyplomu.     

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów na Uczestników Projektu prowadzone jest w rundach dwutygodniowych od 01.10.2021r. Po dokonaniu oceny Kandydata i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Uczestnik zostanie poinformowany o rezultacie rekrutacji.     

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • przystąpienie do rekrutacji – co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, 
 • status osoby niepełnosprawnej – weryfikowany na podstawie aktualnego orzeczenia
  o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), 
 • status na rynku pracy: osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, 
 • zamieszkanie na terenie województwa objętego wsparciem projektu, 
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia, 
 • poziom motywacji do zmiany (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej),, 
 • motywacja do utrzymania się w projekcie (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej). 

Warunki wykluczające z uczestnictwa w projekcie:

 • równoczesny udział w realizowanym projekcie dofinansowywanym z PFRON, 
 • orzeczenie o niepełnosprawności oznaczone kodem „01-U”, 
 • na podstawie złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych zostanie dokonana ocena kryteriów formalnych i spełnienia warunków uczestnictwa z uwzględnieniem wyniku testu. 

Zapraszamy!

Kontakt:
Paulina Londo-Biernat
Fundacja Sustinae     
Tel.: +48 695 001 751
paulina.londo-biernat@fundacjasustinae.org
www.fundacjasustinae.org