Dostępna PK

POWR.03.05.00-00-A027/20
Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Lider Projektu:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Biuro Projektu:
ul. Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 3 029 653,15 PLN
Dofinansowanie: 2 938 763,35 PLN, w tym środki europejskie 2 553 391,67 PLN, dotacja celowa 385 371,68 PLN

Czas realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r.

Celem projektu jest zrealizowanie ścieżki MIDI, czyli osiągnięcie w uczelni znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, poprzez realizację celów szczegółowych:

 • wsparcie zmian organizacyjnych;
 • podniesienie kompetencji kadr PK;
 • zwiększenie dostępu do edukacji;
 • zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów;
 • likwidacja barier architektonicznych, technologicznych, komunikacyjnych;
 • upowszechnienie rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych, w których nadal występują braki.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • Szkolenia podnoszące świadomość:
  • Szkolenia świadomościowe;
  • Szkolenia specjalistyczne;
 • Szkolenia dydaktyków ds. OzN specjalizujących się w nauczaniu osób z niepełnosprawnościami;
 • Wsparcie psychologiczne;
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli;
 • Kursy instruktora osób niepełnosprawnych.