Dostępność Cyfrowa

Zapewnienie dostępności cyfrowej jest proste tylko w teorii. Potrzeby niepełnosprawnych użytkowników różnią się od siebie. Opracowanie cyfrowo „dostępnych” udogodnień czy przystosowanie istniejących rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wymaga wiedzy i czasu.

Obecnie PK posiada 73 strony www, w tym jedna jest w zupełności zgodna w wymogami WCAG 2.1 poziom AA, 71 jest częściowo zgodnych, 1 jest niezgodna.

W ramach projektu pn. „Dostępna PK” zostanie udźwiękowione 8 stron www wydziałowych. Zostaną dostosowane OZE, materiały na platformie moodle, strona www SPNJO do wytycznych WCAG 2.1. Dla Biblioteki PK zostanie zakupione stanowisko tyfloinformatyczne dla osób niewidomych i głęboko niedowidzących.