Dostępność Architektoniczna

Politechnika Krakowska jest uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych, dlatego przywiązuje szczególną uwagę do likwidacji barier architektonicznych. Co roku wykonywane są prace mające na celu poprawę obecnego dostosowania budynków znajdujących się na terenie PK. Podczas remontów istniejących obiektów i realizacji nowych inwestycji stopniowo wprowadzane są kolejne udogodnienia dla osób o różnym rodzaju niepełnosprawności. PK prowadzi działalność podstawową i obsługę interesantów w 56 obiektach. W budynkach tych prowadzona jest działalność naukowa, dydaktyczna, sportowa i administracyjna, z tego 17 budynków jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 18 budynków jest dostosowanych w różnym zakresie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (do dostosowania pozostały toalety w całym lub części budynków, do realizacji lub modernizacji podjazdy, budowa wind na niedostępne kondygnacje, zakup innych urządzeń technicznych). Pozostałe 23 budynki są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w budynkach tych dopiero planowane jest zapewnienie pełnej dostępności.

W ramach projektu „Dostępna PK” w pierwszej połowie 2021 roku zostanie wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami BOzN w lokalu przy ulicy Szlak w kampusie przy ul. Warszawskiej w Krakowie. Teren Politechniki Krakowskiej zostanie oznakowany tablicami tyflograficznymi (z grafiką wypukłą) ułatwiającymi osobom niewidomym poruszanie się po kampusie oraz budynkach PK.